Buồn lênh đênh, lênh đênh…

Vẽ bằng điện thoại, sau khi nghe Quỳnh Hương của Trịnh Công Sơn, remix reggae: https://soundcloud.com/jgkid/reggae-version-quynh-huong-jgkid-den

Huỳn