Articles Posted in the " Hà Nội " Category  • Xin đừng chặt tôi

    Xin đừng chặt tôi

    Người già cũng giống như những hàng cây cổ thụ mà nay mai người ta sẽ đốn ngã. Với lời biện mình, phải bỏ đi cái cũ để thay đổi và phát triển những điều mới tốt đẹp hơn. Nhưng từ bao giờ, chúng ta lại có ý nghĩ rằng: những tán cây già hay những người đã không còn trẻ là chướng ngại vật cản đường phát triển của bản thân chúng ta, của cộng đồng, của xã hội, của đất nước và của thế giới này?